www.ue.katowice.pl
   K A T E D R A    I N W E S T Y C J I    I    N I E R U C H O M O Ś C I


         

Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe


21-23 Października 2013


W dniach 21-23 października br. w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa Katedry Inwestycji i Nieruchomości pt. "INWESTOWANIE W AKTYWA RZECZOWE I FINANSOWE", połączona z jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Pani prof. zw. dr hab. Haliny Henzel.
Celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie najnowszych kierunków badań dotyczących inwestowania na rynku inwestycyjnych dóbr rzeczowych, głównie nieruchomości oraz aktywów finansowych, a także integracja środowiska ekonomistów podejmujących badania z obszaru inwestycji i nieruchomości.
Konferencja połączona była z obchodami jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani prof. zw. dr hab. Haliny Henzel. Uroczystość odbyła się w dniu 22 października br. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz Uniwersytetu: Pani Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. UE dr hab. Janina Harasim i Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, a także goście, przedstawiciele wiodących w kraju Uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Politechniki Częstochowskiej. W trakcie uroczystości odczytane zostały listy gratulacyjne oraz przekazano życzenia Szacownej Jubilatce. Podniosłą chwilę stanowiło wygłoszenie laudacji oraz wręczenie Księgi Jubileuszowej, stanowiącej dowód uznania środowiska nauki dla dokonań Pani Profesor, co zostało podkreślone przez gospodarza uroczystości Pana Profesora zw. dr hab. Krzysztofa Marcinka, kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE w Katowicach.Partnerzy konferencji